Švietimas (edukacija)


Rambyno regioninio parko nuostatuose, kaip viena iš veiklos sričių ir funkcijų yra numatoma vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą. Organizuojame teminius edukacinius užsiėmimus, žygius pažintiniais takais, mūsų pasiūlytu ar Jūsų pačių norimu maršrutu (paslaugų kainos). Gamta – puikus mokymosi ir kūrybos laukas, erdvė augti ir tobulėti. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, ugdytis aplinkosaugos, pilietines nuostatas, neformaliajam vaikų švietimui skirtas dalinis finansavimas. Rambyno regioninis parkas pasinaudojo teikiama galimybe ir 2016-2017 metams parengė akredituotą programą „Jaunasis gamtos tyrėjas“.

 

NVŠ programos

Neformalusis vaikų švietimas (NVŠ)

Neformaliojo vaikų švietimo paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais. Neformaliojo vaikų švietimo programas vykdo muzikos, dailės, meno, sporto, kitos mokyklos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai. Neformaliai mokantis asmens įgyta kompetencija gali būti pripažįstama kaip formaliojo švietimo programos ar kvalifikacijos dalis Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka arba aukštųjų mokyklų nusistatyta tvarka.

„Jaunasis gamtos tyrėjas“

Programos tikslas: sudaryti galimybę mokiniams įgyti žinių apie Rambyno apylinkių gamtą, istoriją, tradicijas ir kraštovaizdį.  Siekti, kad mokiniai įgytų gebėjimų  pažinti pasaulį ir išsiugdytų vertybines nuostatas. Mokinius ruošti kaip visaverčius piliečius, gebančius kūrybiškai spręsti iškilusius sunkumus, sveikai gyventi ir spręsti darnaus vystymo problemas. Sudaryti mokiniams galimybę įgyti gamtamokslinės kompetencijos pagrindus.

Programos esmė: sudaryti vaikams sąlygas pasirinkti norimą veiklą ir  užsiėmimų formą. Suteikti žinių apie ekologiją, aplinkosaugą, laukinę florą ir fauną. Programa  padės spręsti aplinkosaugos problemas, skatins nevartotojišką požiūrį, ugdys sąmoningus piliečius.

Sudaryti vaikams sąlygas pasirinkti norimą veiklą ir  užsiėmimų formą. Suteikti žinių apie ekologiją, aplinkosaugą, laukinę florą ir fauną. Programa  padės spręsti aplinkosaugos problemas, skatins nevartotojišką požiūrį, ugdys sąmoningus piliečius.

 

Įgyvendinant programą vaikai aktyviai leidžia laisvalaikį, įgyja įvairių žinių ir gebėjimų. Taip pat susipažįsta su saugomų teritorijų sistema, Rambyno regioninio parko vertybėmis: gyvąja ir negyvąja gamta, kultūros paveldu, kraštovaizdžiu. Programos turinys sudarytas iš teorinių ir praktinių užsiėmimų. Dėstant vaikams mokymosi medžiagą stengiamasi didesnį dėmesį skirti aktyviems/inovatyviems ugdymo metodams. Teorinės dalis dėstoma pasitelkiant vaizdines priemones: skaidres, filmus, knygas. Praktiniai užsiėmimai vyksta pasitelkiant įvairias grupines - kūrybines užduotis ir žaidimus, numatomos išvykos į gamtą.

 

 NVŠ programos turinys:

Sudėtinė dalis

(tema)

Veiklos apibūdinimas

Metodai

Ugdomos bendrosios ir dalykinės kompetencijos

Trukmė

(val.)

Išvyka dviračiais po Rambyno regioninį parką, tarptautinės gamtosauginės akcijos „ENO tree planting day- 2017“ vykdymas

http://treeday.enoprogramme.org/hot-news-1 

Aptarsime saugaus eismo reikalavimus, važiuojant dviračiais. Susipažinsime  su Rambyno regioninio parko apylinkėmis. Dalyvausime tarptautinėje medžio sodinimo akcijoje, aptarsime akcijos tikslus. Sodinant medį, teorines žinias pritaikysime praktikoje. Mokiniai susipažins su grupės numatoma veikla  ir teiks pasiūlymus.

 

Pokalbis ir diskusija apie grupės veiklą. Komandos formavimo užduotys, žaidimai. Eskursija. Praktinis darbas.

Komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymas.

Pajus ryšį su gamta, bendradarbiaus, gebės dirbti komandoje. Žinios apie tarptautinius projektus, pasaulį ir savo kraštą.

4

Pažintinis žygis dviračiais po regioninį parką, medžių pažinimas, medžių lapų ruošimas herbarui.

Prisiminsime saugų važiavimą dviračiais kelyje. Stebėsime įvairių medžių augimvietes, pasiskirstę grupėmis, surinksime medžių lapus. Gamtos klasėje susipažinsime, kas yra herbaras (herbariumas), kaip jis ruošiamas ir aprašomas. Medžių lapus suruošime džiovinimui.

Išvyka.

Darbas grupėse, praktinis darbas,  medžių lapų rinkimas ir herbaro ruošimas.

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas, tyrinėjant gamtą. Iniciatyvumo ir asmeninių kompetencijų  ugdymas.

4

 

 

Pažintinė išvyka į gamtą. Moliūgų dekoravimas gamtiniais ornamentais.

 

 

Susipažinsime su Lietuvių liaudies raštais, augaliniais ornamentais, stebėsime gamtą, ieškosime tinkamų elementų ir formų, juos fotografuosime ir pritaikysime dekoruojant moliūgus. Dekoruotais moliūgais papuošime Lankytojų centro teritoriją.

 

 

Pažintinė išvyka. Fotografavimas gamtos elementų.

Praktinis darbas grupėse, moliūgų dekoravimas.

 

 

 

Kūrybiškumo kompetencija, kuriant ornamentus ir eksponuojant parko teritorijoje.

Iniciatyvumas. Darbas komandoje.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Ekskursija į Vilkyškių miestelį, jo apylinkes ir  į AB „Vilkyškių pieninę“

Ekskursijos metu susipažinsime su Vilkyškių miestelio ir jo apylinkių lankomais objektais, Tilsit (Tilžės) sūrio istorija, pieno produktų gamyba, jų asortimentu.  Aptarsime ekskursijos įspūdžius.

Ekskursija. Teorinės žinios.

Aptarimas.

Socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas. Sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas.

4

Vandens tyrimai Rambyno regioninio parko teritorijoje. Mokinių šulinių vandens kokybės tyrimas

Praktinių užsiėmimų metu tirsime vandenį, iš skirtingų vandens telkinių. Patikrinsime mokinių atsineštus šulinių vandens mėginius. Aptarsime gautus tyrimų rezultatus.

Praktika.

Teorinės žinios. Patyriminės užduotys gamtoje.

 

Socialinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

Gebėjimas nustatyti vandens užterštumą.

Gebėjimas atlikti tyrimą.

Gamtos pažinimas.

4

Gyvenk aktyviai, būk sveikas

(planuojame kviesti sveikos gyvensenos specialistą/ specialistę)

Kalbėsime apie įpročius sveikai ir subalansuotai maitintis, diskutuosime apie judėjimo, sportavimo ir fizinio aktyvumo naudą.

Susipažinsime su sveiko gyvenimo būdu.

Teorinės žinios.

Praktika.

Patyrimas.

Sveikatos ir geros savijautos ugdymas.

Sveiko gyvenimo būdo įgūdžių formavimas.

4

Pažintinė ekskursija „Natūralieji ir dirbtiniai garso šaltiniai“.Jų paieška Rambyno regioniniame parke.

Garso stiprumo matavimas gamtoje. Triukšmo žala

Susipažinsime su garso šaltinių rūšimis ir garso įtaka gyviems organizmams. Praktikos metu klasifikuosime ir fotografuosime garso šaltinius, matuosime garso stiprumą, stebėsime kaip keičiasi garso girdimumas didinant atstumą, Stebėsime ir aptarsime neigiamą triukšmo poveikį.

 

Vaizdinės medžiagos rodymas ir aptarimas Praktinis darbas naudojant garso matuoklį. Darbas grupėse, bendradarbiavimas.

Refleksija.

Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas. Kritinis mąstymas, atsakingumas. Ryšio tarp žmogaus veiklos  ir poveikio aplinkai supratimas.

4

Išvyka ir popietė „Kvepia Kalėdomis“

* dovanos miško žvėreliams ir paukšteliams

* kalėdinių dekoracijų gaminimas, panaudojant antrines žaliavas

Išvykos metu miško žvėreliams ir paukšteliams nuvešime šieno ir daržovių. Susipažinsime  su įvairiomis antrinių žaliavų naudojimo galimybėmis. Ugdysime kūrybiškumą, nevartotojiškumą

Praktinis mokymasis. Modeliavimas. Kūrybinės užduotys

Gamtos pažinimas, Iniciatyvumas ir kūrybingumas

4

 

 


 

 

 

 

 

Puslapis "Švietimas (edukacija)" atnaujintas 2020-07-31